A fost oficializat noul model-cadru al contractului individual de muncă. Care sunt noutățile pe care acesta le include?

Ce include noul model-cadru al contractului individual de muncă?

Începând cu 9 decembrie, data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Muncii ți Solidarității Sociale nr. 2171/2022, avem noul model cadru al contractului individual de muncă. Odată cu intrarea în vigoare a acestuia, contractul cadru folosit anterior este abrogat și-și încetează astfel aplicabilitatea.

Legea nr. 283/2022, intrată în vigoare pe 22 octombrie, a adus numeroase modificări Codului muncii, inclusiv pe partea de elemente ce trebuie cuprinse în CIM. Iar noul model-cadru de CIM cuprinde toate elementele de la art. 17 alin. (3) și poate fi descărcat în varianta editabilă de pe site-ul Inspecției Muncii. 

Printre aspectele importante incluse în noul model menționăm

Fișa postului este anexă la CIM

Printre principalele elemente noi regăsim, la litera k, precizarea expresă că „fișa postului” este anexă a CIM. Anterior fișa postului trebuia prevăzută în cuprinsul contractului, însă acum acum este evidențiată clar obligativitatea de a-i înmâna salariatului, odată cu un exemplar al contractului individual, documentul din care reiese fără echivoc care sunt sarcinile și atribuțiile postului pe care îl ocupă.

Astfel, orice salariat poate consulta și verifica în orice moment obligațiile asumate la semnarea contractului și dacă acestea au legătură cu funcția pe care are obligația să o exercite în beneficiul și sub autoritatea angajatorului.

Totodată, pentru că relația de muncă presupune acest raport de subordonare, iar angajatorul, prin reprezentanții săi, poate da și ordine și dispoziții salariatului, acesta are obligația de a le executa, însă numai în măsura în care sunt legale. Altfel spus, Codul muncii permite un fel de „flexibilizare” a sarcinilor și atribuțiilor salariaților, însă în interiorul cadrului legal, iar salariatul poate, consultând fișa postului și comparând-o cu documentele care precizează activitățile și sarcinile specifice postului său, să constate dacă aceste ordine și/ sau dispoziții sunt sau nu legale.

Riscurile specifice postului

La aceeași literă k, a fost adusă mai multă claritate și în privința riscurilor specific postului. Anterior acestea erau notificate angajatului și anterior, în faza de informare prealabilă, aducă înaintea semnării contractului și ulterior, cu ocazia semnării documentelor care atestă efectuarea examenului de medicina muncii.

În principiu, în contractul de muncă vor fi enumerate aceste riscuri (identificate în fișa de identificare a factorilor de risc), însă legiuitorul nu exclude, iar buna-credință chiar încurajează, înmânarea unei copii acestei fișe, corect și complet întocmită, salariatului sau persoanei care solicită angajarea, atât pentru o corectă informare prealabilă, cât și pentru luarea unei decizii în privința asumării lor.

Criteriile de evaluare

Evaluarea profesională, chiar dacă avea o reglementare clară, lipsită de riscul interpretării eronate, trebuie să aibă acum la bază o serie de criterii, la fel de clare, previzibile și transparente, evidențiate în CIM.

Metoda de plată a salariului este obligatorie

Modalitatea de plată a salariului trebuie precizată în noul model cadru oricare ar fi aceasta. Dacă anterior se prezuma că, în lipsa unui acord scris clar și precis privind plata salariului prin transfer bancar acesta se încasa în numerar, acum și acest aspect trebuie să se regăsească în cadrul contractului.

Formarea profesională

Indiferent dacă angajatorul are sau nu o procedură de formare profesională implementată la nivel de companie, angajatorii au obligația de a asigura accesul la formare profesională pentru salariați, iar salariații își pot exercita acest drept, în două variante, o dată la doi doi ani sau o dată la trei ani, în funcție de mărimea unității. Practic, orice salariat poate solicita, atunci când angajatorul nu și-a îndeplinit obligația, un concediu plătit pentru formare profesională, o dată la 2 sau la 3 ani, în funcție de numărul de angajați din cadrul unității.

În acord cu Codul Muncii:

”Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

  1. a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
  2. b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.”

Drepturile angajaților

La lit. R. pct.1 din noul model-cadru sunt enumerate o parte dintre drepturile salariaților. Considerăm că pct. G unde este precizat că „Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: (…) g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile, după caz” este o eroare, care din păcate s-a strecurat în varianta aprobată de CIM.

În plus, deși lista drepturilor din CIM este restrânsă, aceasta nu înseamnă că drepturile angajatului prevăzute de Codul Muncii nu există sau nu trebuie respectate ori nu pot fi exercitate.

Indicarea CCM

Un element important în CIM este, de asemenea, indicarea contractului colectiv de muncă (CCM) aplicabil prin contractul de muncă.

Photo credit www.freepik.com

Noutăți

Meniu