Ce beneficii extrasalariale pot fi acordate administratorilor companiei? Care este tratamentul fiscal aplicabil acestora?

beneficii extrasalariale administratori

Administratorii societăților pot beneficia și ei de avantajele în bani sau în natură, altele decât veniturile salariale, menționate de art. 76 alin. (3) din Codul Fiscal, pentru care se vor achita contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit. Excepție de la plata acestora fac beneficiile menționate ca nefiind avantaje, potrivit Capitolului III – art. 76, alin. (4) din Codul fiscal, dintre care putem enumera:

 • cadourile în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru copiii minori ai acestora;
 • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordată de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii,  în limita a 400 de euro pe an.

În afara acestora, orice beneficii în natură acordate administratorilor numiți în acord cu actul constitutiv sau adunarea generală a asociaților sau a acționarilor reprezintă, din punct de vedere fiscal, avantaje impozabile supuse tratamentului fiscal obișnuit aplicat remunerației primite de aceștia. Astfel, acestora li se va aplica impozitul pe venit în cotă de 10% la venitul net determinat ca diferență între indemnizația brută și contribuțiile sociale obligatorii datorate, potrivit modului de calcul reglementat de art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. În ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii datorate, pentru remunerația administratorilor societăților se va achita contribuția de asigurări sociale, în cotă de 25%, contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 10% și contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%.

Introducem în această categorie:

 • utilizarea oricărui bun, în scop personal, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul societății sau închiriat de la o terță persoană, cu excepția deplasării pe distanța dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de muncă sau locul desfășurării activității;
 • cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preț mai mic decât prețul pieței;
 • împrumuturi nerambursabile;
 • abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;
 • permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scop personal;
 • primele de asigurare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (4) lit. t);
 • bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu excepția destinațiilor şi limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichetelor de masă, voucherelor de vacanta, tichetelor de creșă şi tichetelor culturale, acordate potrivit legii;
 • cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională şi perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat şi directorilor care îşi desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor.

Photo credit freepik.com.

Meniu