Legea 72/ 2022 – Noul regim fiscal al diurnelor – Amnistia datoriilor fiscale rezultate din reîncadrarea diurnelor în venituri salariale

La 31 martie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 315 Legea 72/ 2022 prin care se introduce amnistia fiscală a diurnelor externe precum și noul regim fiscal aplicabil diurnelor interne și externe.

Legea a intrat în vigoare de la data de 03.04.2022, iar modificările aduse Codului Fiscal la art. II se aplică potrivit Art. III. din Lege prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. II se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.

Astfel, din 3 aprilie 2022, ”se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a prezentei legi, și neachitate.”

Care sunt datoriile fiscale vizate de amnistie?

Amnistia vizează datoriile fiscale neplătite, precum și datoriile fiscale achitate deja de companii, acestea având posibilitatea de a își recupera banii achitați, la cerere. Anularea acestor obligații fiscale se va efectua din oficiu prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

Conform legii, ”În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.”

Amnistia presupune, așadar, anularea obligațiilor stabilite de organele fiscale ca urmare a reîncadrării în venituri de natură salarială a indemnizațiilor acordate pentru delegarea/ detașarea angajaților sau pentru desfășurarea activității pe teritoriul altei țări, începând cu data de 1 iulie 2015 până la data intrării în vigoare a actualei legi.

Cine poate beneficia de această facilitate fiscală?

Vor beneficia de această facilitate toți contribuabilii cărora li s-au imputat diferențe de obligații fiscale în urma reîncadrării indemnizațiilor de delegare/detașare transnațională în venituri salariale.

Amnistia se va aplica în principal transportatorilor internaționali, agenților de muncă temporară din România, care pun la dispoziția altor companii din Uniunea Europeană și din state terțe personal din România, dar și prestatorilor de servicii de construcții, montaj, antrepriză, etc., care își trimit angajații pe diferite șantiere din state membre sau terțe.

Cum va fi pusă în aplicare amnistia fiscală?

În principiu amnistía este aplicată de organele fiscale din oficiu, însă, este recomandat ca societățile care au primit decizii de impunere pentru astfel de obligații să notifice autorităților fiscale situațiile în care au primit aceste decizii de impunere pentru a se asigura că vor beneficia de anularea sau de restituirea sumelor respective.

Pentru aplicarea amnistiei, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are obligația emiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, a unui ordin cu regulile necesare pentru anularea obligațiilor fiscale.

Pentru angajatorii care sunt îndreptățiți la restituiri în baza legii, termenul de prescripție a dreptului de a solicita restituirea acestor sume este de cinci ani și începe să curgă de la data intrării în vigoare a noii legi, respectiv 03.04.2022. Ulterior împlinirii acestui termen, respectiv dupa data de 03.04.2027 angajatorii nu vor mai putea beneficia de restituirea sumelor respective, dacă în interiorul acestui termen nu îndeplinesc formalitățile prevăzute de Legea 72 și de Ordinul președintelui ANAF prin care se va aprobă procedura.

Legea 72/2022 mai prevede că reîncadrarea sumelor acordate sub formă de diurnă ca venituri salariale, va fi posibilă numai în urma constatărilor realízate de organele competente din cadrul Inspecției Muncii. ANAF nu va mai avea dreptul să aprecieze în mod direct că súmele primite sub formă de indemnizații pentru delegare/ detașare reprezintă venituri de natură salarială, ci doar ca urmare a controalelor efectuate în acest scop de inspecția Muncii.

Procedura urmată de ANAF și Inspecția Muncii pentru reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi se va aproba ulterior prin Ordin comun al MM și MF, în 60 de zile de la data de 03.04.2022.

Ce se va întâmpla în viitor cu sumele acordate sub formă de diurnă?

Legea 72/2022 modifică și tratamentul fiscal aplicabil indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, indemnizației de detașare transnațională, precum și a prestațiilor suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate.

Începând cu veniturile aferente lunii mai 2022 se introduce un plafon suplimentar pentru sumele acordate angajaților și scutite de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii. Conform noilor prevederi, acestea nu trebuie să depășească de 2,5 ori valoarea indemnizației stabilite penru salariații instituțiilor publice și contravaloarea a 3 salarii de bază pentru locul de muncă ocupat, raportată la numărul de zile lucrate din luna respectivă și multiplicată cu numărul de zile în care activitatea este desfășurată în altă localitate/ în străinătate.

Textul de lege prevede:

”- în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic, după caz;

– în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic, după caz.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii/remunerații se calculează prin raportarea celor 3 salarii/remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.”

Formula de calcul: salariul brut * 3 * nr de zile pentru care se cuvine diurna/ nr. de zile lucrătoare din lună.

În stabilirea diurnelor pentru fiecare țară în parte ținem cont de prevederile HG 518/1995 și este de reținut faptul că regimul fiscal și plafoanele menționate se aplică și pentru persoanele fizice cu alte forme contractuale (spre exemplu directorii cu contract de mandat) care se află în situații similare.

Ce se întâmplă în situația în care plafoanele mai sus menționate sunt depășite?

În situația în care unul dintre cele două plafoane este depășit, diferența va fi asimilată venitului salarial și supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii.

Foto credit freepik.com

Noutăți

Meniu