Procedura anulării unor obligații fiscale – amnistie diurne – Ordinul ANAF nr.1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 72/2022

Ordinul ANAF nr.1000

Ordinul ANAF nr.1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr.72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale si pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 26 mai 2022 și este în vigoare de la data de 26 mai 2022.

Care sunt procedurile și documentele aprobate prin actul normativ

Actul normativ aprobă:

 • Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii;
 • Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”, prevăzute în anexa 3 la Ordin.

Este important să precizăm că perioada acoperită de Legea nr. 72/2022 este 1 iulie 2015 – 3 aprilie 2022, data de intrare în vigoare a legii, ocazie cu care au fost adoptate proceduri privind impozitarea diurnei, iar  procedura de anulare a diferențelor de obligații fiscale principale și/ sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, se efectuează din oficiu, dar și la solicitarea contribuabilului.

Care sunt prevederile Procedurii din 23 mai 2022 privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022

În vederea întocmirii și transmiterii către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori a listei cu obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 72/2022, la nivelul structurii de inspecție fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale se vor avea în vedere următoarele:

 • Vor fi identificate rapoartele de inspecție fiscală și documentele administrativ-fiscale încheiate si comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferențe suplimentare de obligații fiscale reprezentând impozite, taxe și contribuții de natura celor ce intră sub incidenta Legii nr. 72/2022;
 • Se vor analiza documentele identificate care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii daca diferențele de obligații fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce intră sub incidența prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022;
 • În situația în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care intră sub incidența prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, organul de inspecție fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligația fiscală principală, cât și cea accesorie, după caz);
 • În situația în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce intră sub incidența prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, cât și sume care nu intră sub incidenta actului normativ respectiv, organul de inspecție fiscală va proceda, pentru fiecare obligație fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligația fiscală principală, cât și pentru obligația fiscală accesorie, după caz. Acestea vor fi recalculate pentru aceeași perioadă pentru care au fost calculate inițial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligațiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anulării conform Legii nr. 72/2022;
 • lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecție fiscală și avizată de șeful de serviciu și de șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală, șeful de administrație adjunct – inspecție fiscală contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct – inspecție fiscală (Direcția generală de administrare a marilor contribuabili – D.G.A.M.C.), după caz, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, șefii administrațiilor finanțelor publice sectoriale, șeful Administrației Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);

De asemenea, procedura prevede că sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecției fiscale, care nu au fost comunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării şi nu vor fi înscrise în lista menționată anterior întrucât obligațiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidența fiscală și, respectiv nu pot fi scăzute din evidența fiscală.

Astfel, în acest caz, se prevede că în cuprinsul deciziei de impunere și a raportul de inspecție fiscală vor fi modificate corespunzător constatările organelor fiscale ce vizează obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării.

Informațiile pe care lista cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/202 trebuie să le conțină sunt următoarele:

 1. denumirea contribuabilului;
 2. codul de identificare fiscală;
 3. numărul și data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligațiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anulării;
 4. denumirea obligației fiscale;
 5. natura obligației fiscale, respectiv: debit și/sau, după caz, denumirea obligațiilor fiscale accesorii calculate prin decizia de impunere;
 6. (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite, de natura celor ce fac obiectul anulării, respectiv obligațiile fiscale principale și, după caz, obligațiile fiscale accesorii;
 7. scadența aferentă obligațiilor fiscale principale ce fac obiectul anulării;
 8. data până la care au fost calculate obligațiile fiscale accesorii, după caz;
 9. alte informații (contestații în curs, sesizări penale etc.).

Cum sunt anulate obligațiile fiscale individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului

 1. Compartimentul de specialitate primește lista cu obligațiile fiscale principale și, după caz, accesorii, ce fac obiectul anulării, individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului, verifică în evidența fiscală obligațiile fiscale nestinse cuprinse în această listă, pe care o va completa cu o nouă coloană, în care va individualiza suma rămasă nestinsă.
 2. Compartimentul de specialitate verifică în evidența fiscală dacă pentru obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării au fost comunicate decizii referitoare la obligații fiscale accesorii și va completa lista de la pct. 1 cu noi coloane, în care va individualiza obligațiile fiscale accesorii nestinse care fac obiectul anulării.
 3. În vederea anulării obligațiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmește un referat de aprobare a anulării obligațiilor fiscale nestinse, la care va anexa lista prevăzută la pct. 2, precum și decizia de anulare a obligațiilor fiscale, întocmită în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
 4. După aprobarea referatului, lista prevăzută la pct. 2 se va completa cu informații despre decizia de anulare a obligațiilor fiscale, respectiv numărul și data acesteia.
 5. Decizia de anulare a obligațiilor fiscale se întocmește de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de șeful compartimentului și se aprobă de conducătorul organului fiscal.
 6. Decizia prevăzută la pct. 5 se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor  47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Totodată, procedura de anulare a obligațiilor fiscale individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabililor reglementează următoarele situații:

 1. Situația contribuabililor pentru care s-au stins, total sau parțial obligațiile fiscale pentru care legea prevede anularea – în acest caz, se prevede posibilitatea de restituire a sumelor achitate în baza unei cereri depuse la organul fiscal în termenul legal de prescripție (cinci ani de la data de 3 aprilie 2022), cu respectarea prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015, cap. I din Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, aprobată prin Ordinul nr. 1.899/2004.

Sumele ce pot face obiectul restituirii sunt:

 • sumele care au stins, în perioada 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legii, obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;
 • sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării.

2. Situația contribuabililor pentru care nu s-au stins obligațiile fiscale pentru care legea prevede anularea – în acest caz, aceștia nu vor mai fi obligați la plata acestor sume.

Decizia de anulare a obligațiilor se emite și se comunică în ambele cazuri prezentate anterior.

Sursa informațiilor

 • Ordinul ANAF 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale si pentru modificarea unor acte normative;
 • Codul de Procedură Fiscală din 2015 (Legea nr. 207/2015), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative.

Sursa foto – freepik.com

Noutăți

Meniu