Normele metodologice privind regimul biletelor de valoare au fost modificate la 26 iulie 2022

regimul biletelor de valoare

În data de 26 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 748, Hotărârea nr. 931/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Hotărârea a intrat in vigoare la data de 26.07. 2022, modificările Normelor urmând a se aplica cu aceiași data.

Pentru biletele de valoare pe suport de hârtie unitățile emitente sunt obligate să țină o evidență proprie lunară

H.G. 931/2022 abrogă dispozițiile privind emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie și se face referire doar la tichete emise pe card. Ultima zi de emitere a tichetelor de valoare pe suport de hârtie a fost 31 ianuarie 2022, din 1 februarie nemaiputând fi tipărite astfel de tichete. Totuși, cele achiziționate de firme înainte de 1 februarie 2022, pot fi acordate și folosite până la data valabilității înscrise pe ele.

Până la 1 februarie 2023, unitățile care emit tichete sunt obligate să țină o evidență proprie lunară pentru biletele de valoare pe suport hârtie, întrucât ultimele bilete astfel emise (până cel târziu la 31 ianuarie 2022) sunt valabile un an. Modelele obligatorii de formulare prin care se tine evidenta sunt anexate Normelor.

Sunt abrogate prevederile referitoare la acordarea de tichete cadou pentru activități de marketing sau protocol

Actul normativ nou emis abrogă, totodată, metodologia referitoare la acordarea tichetelor cadou pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate.

Restituirea contravalorii tichetelor de valoare nefolosite ori necuvenite

Sunt adaptate, de asemenea, la utilizarea biletelor de valoare exclusiv în format electronic, regulile privind restituirea contravalorii celor nefolosite ori necuvenite.

În conformitate cu art. 17, din Anexa la Norme:

(1) La sfârșitul fiecărei luni, la sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, după caz, salariatul are obligația să restituie angajatorului contravaloarea biletelor de valoare, pentru luna în curs sau, după caz, pentru anul în curs și neutilizate ori necuvenite.

(2) Pentru biletele de valoare neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul biletelor de valoare necuvenite, precum și în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligația de a comunica unității emitente informațiile necesare pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator. Restituirea valorii nominale a biletelor de valoare se realizează conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

(3) În cazul instituțiilor publice, unitățile emitente restituie sumele prevăzute la alin. (2), cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Utilizarea de către salariat a biletelor de valoare necuvenite îl obligă pe acesta la plata contravalorii biletelor către angajator.

(5) În cazul tichetelor de masă, în situația în care salariatul utilizează într-o lună un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate și necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioară și necuvenite.

Se elimină, de asemenea, din cuprinsul contractului pentru achiziționarea biletelor de valoare, încheiat între angajator și unitățile emitente, clauza referitoare la condițiile în care biletele de valoare pe suport hârtie neutilizate de salariați se restituie unității emitente de către angajator.

Citiți mai multe despre modific[rile legislative din ultima perioaă în articolele publicate deja de AFSRU.

Photo credit – freepik.com

Noutăți

Meniu