SALARIATII VOR AVEA ACCES LA REVISAL DIN 1 IANUARIE 2025

Revisal

În luna mai a fost oficializată Legea nr. 144/2022, care introduce posibilitatea salariaților de a accesa propriile date din registrul general de evidență a salariaților, REVISAL. Operaționalizarea accesului va veni abia din 2025, după cum reiese din HG nr. 1164/2022, publicată în Monitorul Oficial Partea I, cu data de intrare în vigoare 31.12.2024.

Termenul este atât de îndepărtat deoarece soluția tehnică încă nu există. Actualul registru online nu permite, din punct de vedere tehnic, posibilitatea ca angajații, foști sau actuali, să acceseze situația lor legată de relațiile de muncă. După cum reiese din nota de fundamentare, care a însoțit proiectul ce a devenit HG 1164/2022, pentru ca actualizarea registrului online să fie posibilă, vor fi accesate fondurile europene din cadrul Programului național de redresare și reziliență, respectiv punerea în funcțiune a sistemului REGES-online, ce are ca termen de dare în folosință data de 31 decembrie 2024.

În acord cu noua hotărâre, salariatul sau fostul salariat se va putea prezenta personal, sau prin împuternicit, la sediul inspectoratului teritorial de muncă unde angajatorul își are sediul/domiciliul, unde își desfășoară activitatea salariații unităților fără personalitate juridică sau în a cărui rază teritorială lucrătorul își are domiciliul, dacă angajatorul are/avea sediu în altă parte pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei. Documentele necesare, în acest sens, sunt:

  • Solicitarea scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei;
  • Cartea de identitate, în original sau scanată, dacă documentele se depun online;
  • Procură specială pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.

Aceste documente vor putea fi depuse și online, prin e-mail către inspectoratul teritorial de muncă corespunzător, dacă persoanele solicitante dețin semnătură electronică calificată.

După obținerea user-ului și a parolei pentru accesarea registrului, salariații vor putea să vadă, descarce, tipărească propriile date sau să genereze online și să descarce extrase din registru.

Vechimea în muncă sau în specialitate va putea fi dovedită cu extrasul generat online din registru doar dacă va fi asumat de angajator și certificat prin semnătură (olografă sau electronică calificată), pe baza documentelor justificative aflate în dosarul de personal al salariatului, documentelor contabile ori cele aflate în arhiva societății sau altele.

Până la achiziționarea noului sistem informativ, salariații și foștii salariați vor putea solicita în scris inspectoratelor teritoriale de muncă un extras din registru în termen de cel mult 15 zile după plata tarifului de 20 lei/document.

De asemenea, potrivit HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, angajatorii sunt obligați să furnizeze salariaților sau foștilor salariați date privind propriul contract de muncă în cel mult 15 zile de la primirea unei solicitări scrise în acest sens.

Datele pot fi cuprinse într-un extras din registru, datat și certificat pentru conformitate, sau într-o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de salariat, durata activității, nivelul salarial sau vechimea în muncă și în specialitate.

În cazul în care angajatorul nu eliberează extrasul din REVISAL, salariații sau foștii salariați ai acestuia se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă, care, tot în interval de 15 zile de la data solicitării, va elibera acestora extrasul.

Până la implementarea noului sistem informatic, salariații vor putea obține adeverințele de vechime ca și până acum.

Photo credit www.freepik.com

Noutăți

Meniu