INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(i) organe de conducere si control persoane fizice, (ii) reprezentanți persoane fizice ai organelor de conducere si control persoane juridice, (iii) reprezentanți si persoane de contact, persoane fizice, ale membrilor persoane juridice si (iv) reprezentanți si persoane de contact, persoane fizice, ale potențialilor membri persoane juridice (v) persoana fizica membra în grupurile de lucru sau care subscriu pentru buletinele informative, chestionare și evenimente

ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RESURSE UMANE, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentală, apolitică, autonomă, independentă şi democratică, cu sediul in București, Sector 2, Str. Pâncota nr. 1, bl. 16, sc. 5, etaj 8, ap. 152, număr înregistrare in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sector 2 București 11/2017, cod unic de înregistrare fiscală nr. 27149366, înființată în conformitate cu O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile (OG 26/2000), legal reprezentata prin Președintele Consiliului Director, prin prezenta va aducem la cunoștința ca, in calitate de OPERATOR, prelucram in evidentele proprii datele dvs. cu caracter personal in una din calitățile prevăzute in titlu, cu buna credința, in mod echitabil si transparent, conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

1) TEMEIUL SI SCOPUL PRELUCRARII
a) îndeplinirea unor obligații legale care îi revin Operatorului – obligațiile prevăzute OG 26/2000 si care au legătura cu modul de înființare de organizare si de funcționare a asociațiilor si de alte legi speciale (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR);
b) interesul legitim al Operatorului – desfășurarea unei activități responsabile in acord voința membrilor Asociației si cu Statutul Asociației; (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR), in special pentru :
• pentru a personaliza cât mai bine conținutul și resursele în funcție de preferințele utilizatorului;
• pentru a dezvolta și îmbunătăți site-ul Operatorului și sistemele sale pentru a pune la dispoziție conținut relevant;
• pentru a îmbunătăți serviciile puse la dispoziție de organizație;
• pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor, comentariilor sau reclamațiilor dvs., atunci când ne contactați;
• pentru a putea adapta comunicarea;
• pentru a va ține la curent cu informațiile relevante.

Furnizarea datelor dvs. personale este necesara in scopurile menționate mai sus, refuzul de furnizare/prelucrare a lor, conducând la imposibilitatea Asociației de a-si îndeplini obligațiile legale si obiectivele proprii cat si la menținerea si/sau dobândirea calității dvs. de membru sau funcția in cadrul Asociației sau pentru a relaționa cu Asociatia in domeniul dvs. de interes.

2) DESTINATARII DATELOR
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi comunicate de Asociație potrivit legii altor persoane sau entități care operează in calitate de Operatori independenți, după cum urmează:
• autorități si instituții publice (ex: instanțe judecătorești, ANAF, organe de cercetare si urmărire penala, politie);
• notari publici, executori judecătorești, experți, avocați, lichidatori judiciari;
• Membrii asociației, entități la care Asociația este afiliata sau alte persoane in conformitate cu obligațiile stabilite de OG 26/2000 sau de alte legi in sarcina Asociației;

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi comunicate de Asociație altor persoane sau entități prestatori de servicii ai Asociației, care operează in calitate de Persoane Împuternicite ale Asociației, in calitate de Operator, după cum urmează:
• Prestatori de servicii pe baza de contract.

3) CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal prelucrate de Asociație pot fi după caz:
• Date de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, de rezidenta sau de corespondenta, date de contact (email, telefon), vârsta, datele actelor de identitate, data si locul nașterii, naționalitate, semnătura;
• Date din cazierul fiscal;
• Date din documentele care conferă drept legal de ședere

4) PERIOADA DE STOCARE:
• pe toata durata in care persoanele vizate ori entitățile pe care le reprezintă sunt membri ai Asociației,
• pe toata durata procesului de dobândire a calității de membru asociat al AFSRU, in cazul in care procesul de aderare se soluționează negativ.
• pe toata durata impusa de lege pentru păstrarea evidentelor Asociației potrivit legii;
• pe toata durata necesara pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept al Operatorului in relația cu persoanele vizate;
In cazul interacțiunii cu site-ul nostru va utilizăm datele exclusiv pentru a răspunde solicitărilor dvs. sau cererii dvs. de aderare.
Pentru înregistrarea la newsletterul electronic, vă solicităm să ne furnizați numele și adresa dvs. de email, pentru a vă putea transmite periodic newslettere și alte informații similare. Puteți în orice moment accesa opțiunea de dezabonare din cadrul fiecărui newsletter dacă optați pentru a nu mai primi aceste informări, în orice moment.
Odată ce perioadele de stocare indicate mai sus au trecut, datele personale vor fi distruse, șterse sau făcute anonime, compatibile cu procedurile tehnice de ștergere și de back-up.

5) DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea Asociației o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc. In caz de răspuns afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective si la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
b) Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține de la Asociație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, inclusiv completarea datelor care sunt incomplete. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
c) Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara întârzieri nejustificate. Ștergerea datelor se poate face daca exista unul din următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• va retrageți după caz consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
• va opuneți prelucrării din motive legate de situația particulara in care va aflați şi nu există motive legitime care să prevaleze;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
d) Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării in cazul in care se aplica unul din următoarele cazuri:
• se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• Asociația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
• persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situația sa particulara in care se afla, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ați furnizat Asociației, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
f) Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării, inclusiv când prelucrarea are drept scop marketingul direct – pe baza de consimțământ.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o măsura semnificativa.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul Asociației, personal sau prin posta, ori pe cale electronica la adresele de e-mail prevăzute mai jos.

6) DATELE DE CONTACT ALE REPREZENTANTULUI OPERATORULUI
Începând cu 25.05.2018, va puteți adresa AFSRU pentru orice nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale după cum urmează:
E-mail : cristina.usurelu@afsru.ro sau monica.dona@afsru.ro

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Web site: www.dataprotection.ro
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon fix: +40.318.059.211/+40.318.059.212

OPERATOR
ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RESURSE UMANE
Prin Președintele CD

Menu