Politica de Confidențialitate

Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (denumită în continuare: “AFSRU”), cu sediul social în București și înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sector 2 București 11/2017, cod unic de înregistrare fiscală nr. 27149366, respectă confidențialitatea datelor tuturor vizitatorilor site-ului său.

AFSRU este o Asociație non-profit care reunește cele mai mari 16 companii internaționale și locale, respectiv principalele agenții de muncă temporară și de servicii de resurse umane din România. Cele 16 companii sunt în ordine alfabetică: Adecco România, APT Prohuman, Best Personal Services, Gi Group, Health Media International, HRP Leasing, Human Resources Specialists, Human Solutions, Humangest, Lugera, ManpowerGroup România, Professional, Smartree România, Work Support Agency, Takt Manpower și 3minutesjob.

Deși membrii sunt persoane juridice, este necesară colectarea datelor cu caracter personal și a informațiilor anumitor persoane fizice (persoanele vizate) conform specificului activităților și pentru o cât mai bună reprezentare a membrilor. Astfel de date cu caracter personal si prelucrări pot interveni in legătura cu calitatea de persona fizica organ de conducere sau control in cadrul AFSRU, cu calitatea de reprezentant persoana fizica a organelor de conducere si control persoane juridice ale AFSRU, cu calitatea de reprezentant, persoana de contact sau alta persoana fizica din partea membrilor AFSRU, cu calitatea de reprezentant, persoana de contact sau alta persoana fizica din partea potențialilor membri ai AFSRU persoane juridice sau cu calitatea de persoana fizica membra în grupurile noastre de lucru sau care subscriu pentru buletinele noastre informative, chestionare și evenimente.

Prezenta Politică de confidențialitate oferă detalii cu privire la modul în care AFSRU colectează și utilizează informații personale aparținând unor persoane fizice relevante, respectând permanent prevederile legislației locale privind protecția datelor și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele cu caracter personal reprezintă orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori referitori la identitatea sa fizică, psihologică, mentală, economică, socială sau culturală.

Procesarea datelor cu caracter personal

Datele vor fi colectate și gestionate de AFSRU în următoarele scopuri:

 1. îndeplinirea unor obligații legale care îi revin AFSRU – obligațiile prevăzute OG 26/2000 si care au legătura cu modul de înființare de organizare si de funcționare a asociațiilor si de alte legi speciale (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR);
 2. interesul legitim al AFSRU – desfășurarea unei activități responsabile in acord voința membrilor Asociației si cu Statutul Asociației; (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR), in special :
 • pentru a personaliza cât mai bine conținutul și resursele în funcție de preferințele utilizatorului;
 • pentru a dezvolta și îmbunătăți Site-ul și sistemele sale pentru a pune la dispoziție conținut relevant;
 • pentru a îmbunătăți serviciile puse la dispoziție de organizație;
 • pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor, comentariilor sau reclamațiilor dvs., atunci când ne contactați;
 • pentru a putea adapta comunicarea;
 • pentru a va ține la curent cu informațiile relevante.

Utilizarea datelor tale cu caracter personal în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece este:

 • necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus;
 • necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini obligațiile și responsabilitățile legale, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare;
 • daca este cazul, în circumstanțe limitate, prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, pe care l-am obținut în prealabil, cum ar fi situația în care optați pentru a primi comunicări de marketing.

Perioadele de păstrare a datelor tale cu caracter personal depind de scopul în care acestea sunt procesate. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra datele cu caracter personal stabilite în prezenta politică atât timp cât

 • este necesar în scopul respectiv,
 • este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri sau colaborare,
 • v-ați dat consimțământul pentru situațiile in care acesta este necesar si obligatoriu și/sau
 • este impus de legile aplicabile privind păstrarea datelor cu caracter

Colectarea datelor personale prin intermediul site-ului AFSRU este realizată în conformitate cu GDPR. Prin intermediul Politicii de confidențialitate precum si prin Informarea specifica afisata pe site, AFSRU își dorește să vă informeze cu privire la procesarea datelor dvs. personale prin intermediul site-ului Asociației. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați folosind datele de contact puse la dispoziție.

Ce date colectăm?

În principiu, in cazul interacțiunilor cu site-ul nostru, AFSRU nu colectează date personale dacă acestea nu sunt puse la dispoziție prin intermediul formularului de contact, înscrierea la newsletterul electronic sau solicitarea de aderare. În aceste situații, colectăm exclusiv următoarele date personale:

 • Nume
 • Organizație
 • Adresă de email

În mod exceptional, pentru aderare, desemnare in cadrul organelor de conducere si control sau funcționare in cadrul AFSRU pot fi solicitate și colectate după caz date care atestă calitatea solicitantului/membrului si a reprezentanților acestuia ori a altor persoane fizice din partea acestora precum:

 • Date de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, de rezidenta sau de corespondenta, date de contact (email, telefon), vârsta, datele actelor de identitate, data si locul nașterii, naționalitate, semnătura;
 • Date din cazierul fiscal;
 • Date din documentele care conferă drept legal de ședere.

In cazul interacțiunii cu site-ul utilizăm informațiile exclusiv pentru a răspunde solicitărilor dvs. sau cererii dvs. de aderare.

Pentru înregistrarea la newsletterul electronic, vă solicităm să ne furnizați numele și adresa dvs. de email, pentru a vă putea transmite periodic newslettere și alte informații similare. Puteți în orice moment accesa opțiunea de dezabonare din cadrul fiecărui newsletter dacă optați pentru a nu mai primi aceste informări, în orice moment.

În ce scop sunt utilizate datele colectate prin intermediul www.afsru.ro?

Datele personale pe care le colectăm sunt utilizate doar în scopurile pentru care acestea sunt furnizate, astfel cum au fost indicate anterior. Spre exemplu, in cazul interacțiunii cu site-ul vom folosi datele dvs. de contact pentru a vă livra tipul de newsletter pentru care ați optat. Dacă ați utilizat doar formularul de contact, vom folosi datele dvs. de contact doar pentru a intra în legătură cu dvs., pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru a vă pune la dispoziție informațiile solicitate.

Care este durata de păstrare a datelor personale?

In funcție de scopul prelucrării si calitatea persoanei vizate, datele personale pot fi prelucrate după caz:

 • pe toata durata in care persoanele vizate ori entitățile pe care le reprezintă sunt membri ai Asociației,
 • pe toata durata procesului de dobândire a calității de membru asociat al ARAMT, in cazul in care procesul de aderare se soluționează negativ.
 • pe toata durata impusa de lege pentru păstrarea evidentelor Asociației potrivit legii;
 • pe toata durata necesara pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept al Operatorului in relația cu persoanele vizate;

In cazul în care datele nu sunt colectate în contextul calității de membru sau pentru un contract de asistență, astfel de date vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului care a vizat colectarea datelor.

Dacă ați furnizat datele personale pentru a primi newslettere, datele dvs. personale vor fi păstrate atâta timp cât veți dori să primiți newsletterul respectiv. Dacă vă dezabonați de la newsletter, datele dvs. de contact vor fi șterse automat.

Drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Reglementările GDPR prevăd o serie de drepturi pe care persoanele fizice în calitate de persoane vizate le pot exercita, printre care:

 1. Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea Asociației o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc. In caz de răspuns afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective si la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține de la Asociație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, inclusiv completarea datelor care sunt incomplete. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate. Ștergerea datelor se poate face daca exista unul din următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageți după caz consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
 • va opuneți prelucrării din motive legate de situația particulara in care va aflați şi nu există motive legitime care să prevaleze;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării in cazul in care se aplica unul din următoarele cazuri:
 • se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • Asociația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situația sa particulara in care se afla, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Asociației operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ați furnizat Asociației, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 2. Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării, inclusiv când prelucrarea are drept scop marketingul direct – pe baza de consimțământ.
 3. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
 4. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o măsura semnificativa.

Vă puteți exercita drepturile menționate anterior și puteți afla mai multe despre acestea printr-o solicitare scrisă la adresa de e-mail cristina.usurelu@afsru.ro sau monica.dona@afsru.ro

Cum sunt securizate datele mele de contact?

AFSRU vă respectă confidențialitatea datelor. Drept urmare, luăm toate măsurile în conformitate cu standardele de securitate informatică pentru a preveni furtul, pierderea sau alte utilizări necorespunzătoare ale datelor personale. Utilizăm conexiuni sigure, iar, acolo unde este necesar, comunicare criptată. De asemenea, luăm toate măsurile necesare pentru a controla accesul fizic și logic.

Sunt datele mele personale furnizate terților?

AFSRU nu va vinde niciodată datele dvs. personale terților. De asemenea, nu va transmite aceste date terților, deât dacă este obligată conform legii, spre exemplu la cererea expresă a autorităților și cu excepția cazurilor în care utilizăm terți pentru procesarea datelor sau furnizare de servicii.

Politica privind cookie-urile

Cookie-uri

Site-ul AFSRU colectează cookie-uri. În anumite cazuri, legea pune pe picior de egalitate utilizarea cookie-urilor cu procesarea datelor personale. Datele personale colectate prin intermediul cookie-urilor sunt utilizate pentru a vă asigura o experiență de navigare și în scopul măsurării succesului site-ului. Vă rugăm să consultați în acest sens politica noastră privind cookie-urile.

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt plasate pe calculatorul, tableta sau telefonul dvs. mobil de către o pagină web. Unele cookie-uri sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze correct – așa numitele cookie-uri de funcționalitate. Cookie-urile numite non-funcționale ne ajută să îmbunătățim site-ul sau să optimizăm funcțiunile acestuia pentru a vă oferi o mai bună experiență de utilizare. Pentru utilizarea cookie-urilor non-funcționale, vi se va solicita permisiunea.

Tipuri de cookie-uri

Utilizăm informațiile colectate de AFSRU pentru următoarele aplicații:

 • Cookie-uri funcționale

Cookie-urile folosite pentru funcționalitate le dau utilizatorilor posibilitatea de a interacționa cu un serviciu sau un site pentru a accesa funcții esențiale ale serviciului respectiv. Printre aspectele considerate esențiale pentru un serviciu se numără preferințe, cum ar fi limba selectată de utilizator, optimizări ale produselor care ajută la întreținerea și îmbunătățirea unui serviciu și păstrarea informațiilor despre sesiunea unui utilizator.

 • Cookie-uri analitice

Cookie-urile analitice ne permit să măsurăm vizitele din site. AFSRU folosește Google Analytics pentru a măsura utilizarea site-ului – spre exemplu numărul de vizitatori, subiecte de interes și numărul de vizite. Aceasta permite AFSRU să ajusteze conținutul și funcțiunile site-ului conform nevoilor vizitatorilor. AFSRU nu poate vedea cine (ce calculator) vizitează site-ul.

AFSRU permite Google să utilizeze informațiile obținute din analytics pentru alte servicii Google. Vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Google Analytics aici. Această politică se actualizează în mod costant.

 • Cookie-uri care ne ajută să efectuăm cercetări și teste

AFSRU testează în mod constant (părți din) site-urile sale pentru a putea oferi cea mai bună experiență posibilă. Aceste teste ne permit să adaptăm site-ul conform dorințelor și experiențelor utilizatorilor noștri.

 • Cookie-uri pentru măsurarea acoperirii media

AFSRU monitorizeză câte și care reclame v-au fost arătate pentru a stabili dacă ați accesat un anumit ad. AFSRU utilizează reclame online pentru a-și promova serviciile în atenția potențialilor utilizatori. Preferăm să restrângem cât mai mult afișarea reclamelor pentru a ne asigura ca dvs. sunteți expus doar la reclamele relevante. Pentru aceasta, AFSRU utilizează Google Adwords, Google Dynamic Remarketing, facebook Custom Audiences (AFSRU nu utilizează baza de date de clienți pe Facebook), Microsoft Bing Ads și DoubleClick (prin Google). În acest mod, putem fi siguri că promovările noastre sunt adresate utilizatorilor interesați, menținând costurile cât mai jos.

Aceste cookie-uri ne permit să:

 • Să păstrăm evidența anunțurilor pe care le-ați văzut deja. Aceasta ne permite să nu vă afișăm același anunț de prea multe ori.
 • Să păstrăm evidența numărului de vizitatori care au accesat anunțul.
 • Să vedem câți vizitatori cumpără unul dintre serviciile noastre după ce au dat click pe ad. Acest lucru este necesar pentru a putea analiza eficiența unui anunț.
 • Să monitorizăm dacă ați mai achiziționat servicii de la noi. În acest caz, nu vi se vor mai arăta anunțuri irelevante.
 • Chiar daca nu acceptați cookie-uri, este posibil să identificați anunțurile noastre online. Aceasta pentru că nu toate reclamele utilizează cookie-uri. Cookie-urile ne permit să vă afișăm reclame relevante și să nu vă afișăm reclame nedorite.

Blocarea sau ștergerea cookie-urilor

La prima vizită pe site-ul AFSRU, veți vedea o declarație privind cookie-urile. Dacă nu doriți ca site-ul să plaseze cookie-ul, puteți selecta această opțiune când apare declarația privind cookie-urile. Dacă anterior ați acceptat cookie-uri pe site-ul nostru, nu veți mai vedea acest mesaj. În acest caz va trebui ca mai întâi să ștergeți cookie-urile AFSRU.

Puteți de asemenea să optați în setările browser-ului pentru blocarea cookie-urilor. Dacă blocați toate cookie-urile, e posibil să întâmpinați dificultăți în accesarea anumitor site-uri. Este recomandat să optați pentru dezactivarea cookie-urilor selectiv. Puteți găsi mai multe informații despre activarea sau dezactivarea cookie-urilor din funcția Ajutor a browserului.

Linkuri către site-uri externe

Prezenta declarație nu se aplică site-urilor terțe care pot fi accesate prin link. AFSRU nu poate garanta că acești terți gestionează datele dvs. cu atenție. Pentru acesta vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate găzduită de respectivele site-uri înainte de utilizare.

Schimbarea politicii privind confidențialitatea datelor și politica de cookie-uri

În conformitate cu modificările legislative privitoare la confidențialitatea datelor și politica de date, prezenta politică de cookie-uri și confidențialitate a datelor este, de asemenea, supusă modificărilor. Vă recomandăm în acest sens, să o consultați în permanență.

Dacă aveți întrebări sau doriți să aflați mai multe informații cu privire la prezenta politică de confidențialitate a datelor și cookie-uri, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Această politică a fost redactată la 25 februarie 2022. Dacă AFSRU va aduce modificări în modul de colectare a datelor prin intermediul site-urilor, acest aspect va fi notificat printr-o actualizare a politicii de confidențialitate a datelor.

Prezenta politică de confidențialitate a datelor a fost actualizată ultima oară în luna februarie 2022

Menu