INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(FURNIZORI/PRESTATORI)

ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RESURSE UMANE, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentală, apolitică, autonomă, independentă şi democratică, cu sediul in București, Sector 2, Str. Pâncota nr. 1, bl. 16, sc. 5, etaj 8, ap. 152, număr înregistrare in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sector 2 București 11/2017, cod unic de înregistrare fiscală nr. 27149366, înființată în conformitate cu O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile (OG 26/2000), legal reprezentata prin Președintele Consiliului Director, prin prezenta va aducem la cunoștința ca, in calitate de OPERATOR, prelucram in evidentele proprii datele cu caracter personal ale persoanelor fizice prevăzute in contractul încheiat cu entitatea dvs., cu buna credința, in mod echitabil si transparent, conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Persoane vizate pot fi persoanele fizice, astfel cum sunt utilizate de Compania dvs. in contract, incluzând persoanele desemnate, reprezentanți, persoane de contact, etc., inclusiv informațiile de contact ale acestora.

Datele cu caracter personal sunt furnizate direct de la persoanele vizate sau preluate de la terți. Acestea pot fi preluate, si de la entitățile competente sa ofere informații comerciale și pot conține, de asemenea, date cu caracter personal care se referă la persoanele indicate mai sus.

1) TEMEIUL SI SCOPUL PRELUCRARII
Asociația prelucrează datele personale ale acestor persoane in temeiul încheierii si executării contractului, ca temei legal art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, precum si in interesul legitim al Asociației pentru desfășurarea activității in mod legal si îndeplinirea obligațiilor legale ce reies din raportul contractual, ca temei legal art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR.

Acordarea datelor este obligatorie pentru realizarea scopurilor enumerate mai sus; prin urmare, orice refuz de furnizare/prelucrare a datelor nu permite Operatorului să încheie contractul sau sa îndeplinească obligațiile contractuale.

2) DESTINATARII DATELOR
Datele cu caracter personal colectate pot fi comunicate către autorități si instituții publice (ex: Ministerul Finanțelor Publice – ANAF), notari publici, executori judecătorești, avocați, experți, lichidatori, societăți bancare, societăți de audit intern/extern.

3) CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal prelucrate de Asociație sunt:
• Date de identificare ale persoanei vizate: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, date de contact (email, telefon), datele actelor de identitate,

4) PERIOADA DE STOCARE
Perioada pentru care vor fi prelucrate datele personale ale persoanelor vizate este de 10 ani de la data încetării contractului.

Pentru datele care țin de îndeplinirea obligațiilor fiscale sau contabile perioada de stocare este perioada prevăzuta de legile individuale și specifice care se aplică prelucrării efectuate în aceste scopuri.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

5) DREPTURILE PERSOANEI VIZATE:
Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, persoanele vizate au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea Asociației o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc. In caz de răspuns afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective si la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
b) Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține de la Asociație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, inclusiv completarea datelor care sunt incomplete. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
c) Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate. Ștergerea datelor se poate face daca exista unul din următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• va retrageți după caz consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
• va opuneți prelucrării din motive legate de situația particulara in care va aflați şi nu există motive legitime care să prevaleze;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
d) Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării in cazul in care se aplica unul din următoarele cazuri:
• se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• Asociația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
• persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situația sa particulara in care se afla, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ați furnizat Asociației, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
f) Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării, inclusiv când prelucrarea are drept scop marketingul direct – pe baza de consimțământ.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o măsura semnificativa.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul Asociației, personal sau prin posta, ori pe cale electronica la adresele de e-mail prevăzute mai jos.

6) DATELE DE CONTACT ALE REPREZENTANTULUI OPERATORULUI
Începând cu 25.05.2018, va puteți adresa Asociației pentru orice nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale după cum urmează:
Președinte: cristina.usurelu@afsru.ro sau monica.dona@afsru.ro

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Web site: www.dataprotection.ro
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon fix: +40.318.059.211/+40.318.059.212

OPERATOR
ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RESURSE UMANE
Prin Președintele CD

Meniu