Industria…

noastră ajută la adaptarea abilităților individuale la nevoile de forță de muncă ale pieței…

Ghidul angajatului

Contractul individual de muncă pe durată determinată

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:

 • a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
 • b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
 • c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
 • d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
 • e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
 • f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
 • g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
 • h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni. În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Perioada de probă (contractele pe perioadă determinată)

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi: a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni; b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni; c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Contractul individual de muncă cu timp parţial

Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial.

Munca la domiciliu

Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.

Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă. Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, următoarele: a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Contractele de TeleMuncă

Potrivit Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, prin telemuncă se înțelege forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;Reviste.

Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent.

Contractul individual de muncă se încheie și se modifică, după caz, pentru salariații care desfășoară activitatea de telemuncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul activității de telemuncă, contractul individual de muncă conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

 • a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • b) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 • c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
 • d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;Reviste (1)
 • e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 și 8;
 • g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 • h) obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 • j) condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Alegerea agentului de muncă temporară

Informații privind locuri de muncă temporară pot fi găsite pe site-urile de recrutare online și pe site-urile membrilor AFSRU. Informații financiare privind agenții economici sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la http://www.mfinante.ro/ pjuridice.html?pagina=domenii

Contractul de muncă temporară

Conform dispozițiilor art. 14 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.938/2004, agentul de muncă temporară încheie cu salariatul un contract de muncă temporară, în scris, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 93 din Legea nr. 53/2003, după cum urmează:

 • a) datele de identificare a părților;
 • b) misiunea de muncă temporară pentru care a fost angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pe durata unei singure misiuni de muncă temporară;
 • c) tipul de activitate pentru care este angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pentru mai multe misiuni de muncă temporară;
 • d) identitatea și sediul utilizatorului;
 • e) locul executării misiunii de muncă temporară sau posibilitatea ca salariatul temporar să-și desfășoare activitatea, succesiv, la diverși utilizatori;
 • f) pregătirea profesională și abilitățile salariatului temporar;
 • g) data de la care contractul de muncă temporară urmează să-și producă efectele;
 • h) durata misiunii de muncă temporară și condițiile în care aceasta poate fi prelungită;
 • i) condițiile concrete în care urmează să se desfășoare munca în cadrul misiunii de muncă temporară, respectiv riscurile specifice postului;
 • j) concediul de odihnă la care salariatul temporar are dreptul;
 • k) eventuala perioadă de probă, stabilită în condițiile legii;
 • l) condiții de acordare a preavizului;
 • m) drepturile salariale și modalitățile de remunerare a salariatului temporar, precum și periodicitatea plății;
 • n) durata normală a muncii;
 • o) informatiile necesare în cazul în care salariatul temporar urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003;
 • p) clauze privind încetarea raporturilor de muncă din inițiativa agentului de muncă temporară, la sesizarea utilizatorului.

Informații oferite de agentul de muncă temporară

 • De ce apelează utilizatorul la un angajat temporar ?
 • Care sunt condițiile de muncă oferite de utilizator ?
 • Dacă misiunea se desfășoară într-un alt oraș sau într-o altă țară, AMT-ul trebuie să vă explice care sunt diferențele climatice, sociale, culturale sau de alt gen, după caz, față de localitatea de rezidență anterioară misiunii.
 • Calificarea profesională reclamată de poziția pe care sunteți angajat(ă)
 • Caracteristicile particulare ale postului, dacă este cazul
 • Daca postul dvs figurează pe lista posturilor de risc în organigrama companiei utilizatorului
 • Care sunt echipamentele de protecție care vă sunt puse la dispoziție, acolo unde este cazul
 • Care sunt mijloacele si persoanele de contact pentru cazul în care aveți probleme/dificultăți de adaptare la locul de muncă/ conflicte de orice natură la locul de muncă/întrebări despre drepturile și obligațiile dvs.
 • Care sunt termenii specifici ai asigurării medicale de care beneficiați pe toată durata contractului

Perioada de probă

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de[8]: 2 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună; 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni; 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni; 20 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 30 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.

Durata contractului de muncă temporară

Termenul misiunii temporare inițiale nu poate depăși 24 luni, potrivit art.89 alin.(1) din Codul Muncii dar poate fi prelungit cu perioade succesive, până la 36 de luni, prin act adițional la contractul de muncă temporară.

Utile

Meniu