Ordinului Ministrului Finanțelor 1.528/2022 – Procedura de aplicare a facilităților fiscale din domeniul construcțiilor

facilități fiscale construcțiil

Angajatorii din domeniul construcțiilor beneficiază asemeni celor din sectorul agricol și din industria alimentară, de un set de facilități fiscale menite să îi ajute cu problemele pe care le au în identificarea și retenția salariaților, respectiv plata la stat a unor taxe salariale reduse, în paralel cu acordarea unui salariu minim diferențiat de 3.000 de lei brut. Ambele măsuri au fost prinse în Legea 135/2022. În 01 Iulie 2022 a fost aprobata Procedura de acordare a acestor facilități, prin Ordinul Ministrului Finanțelor 1528/2022.

Procedurile pentru aplicarea facilităților fiscale au fost reunite într-un singur ordin

Ordinul Ministrului Finanțelor 1528/2022, in vigoare de la 01.07.2022, a fost promovat în contextul modificărilor legislative aduse Codului fiscal, adoptate de Parlament prin Legea nr. 135/2022, prin care prevederile art. 60 pct. 5 lit. d) din Codul fiscal au fost modificate, iar cele ale literei e) au fost abrogate. Astfel, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 135/2022, instrucțiunile privind acordarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor se regăseau în Anexa 6 la Ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17) din Codul fiscal, iar mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la art.60 pct.5 lit. b), se stabilea potrivit prevederilor din Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr.239/24.07.2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri. Prin modificările aduse art.60 pct. 5 s-a urmărit unificarea într-un singur act normativ subsecvent a informațiilor privind procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, pentru a veni în sprijinul angajatorilor în ceea ce privește facilitarea cunoașterii reglementărilor fiscale și o mai bună conformare voluntară a acestora.

Totodată, au fost efectuate unele modificări tehnice, care clarifică aspecte semnalate de unii angajatori în aplicarea facilităților fiscale. Prevederile ordinului privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale în domeniul construcțiilor se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

Care sunt facilitățile fiscale acordate pentru domeniul construcțiilor

Facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor sunt valabile până în 2028 și constau în scutirea de impozit pe venit, de la plata contribuției la sănătate și reducerea contribuțiilor la pensii și muncă. În paralel, în acest domeniu trebuie asigurat un salariu minim brut de 3.000 de lei.

Anul acesta, prin OG nr. 16/2022, publicată în 15 iulie în Monitorul Oficial, Guvernul a micșorat de trei ori limita maximă a veniturilor angajaților pentru care se aplică facilitățile fiscale în construcții, de la un venit brut lunar de 30.000 de lei inclusiv, la un venit de 10.000 de lei în prezent. De asemenea, se prevede expres că doar pentru veniturile rezultate din contractele de muncă se pot aplica facilitățile fiscale, iar nu și altor raporturi similare.

facilități fiscale construcțiil

Este important de precizat faptul că aceste facilități fiscale se acordă pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă plătitorul de venituri la care sunt detașate desfășoară activități în domeniul construcțiilor și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.

Facilități fiscale construcții -Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un angajator pentru a beneficia de acestea?

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în sectorul construcții, beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, respectiv:

 1. angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții, menționate în Codul Fiscal, Art. 60, 5 a)
 2. angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate în Codul Fiscal, Art. 60, 5 a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri total
 3. veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale;
 4. scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor, iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

O modificare adusă de Procedură vizează condiția privind cifra de afaceri pe construcții și ponderea de 80% din cifra de afaceri totală:

 • în primul rând, în calculul cifrei de afaceri din construcții nu vor mai intra veniturile de la „alte activităţi specifice domeniului construcţii”;
 • pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/ înregistraţi fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea;
 • pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții va cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală va cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României. Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în scopul realizării de produse și prestări de servicii.

Care sunt tipurile de contracte care pot fi luate în considerare pentru aplicarea facilităților

În acord cu Ordinul Ministrului Finanțelor 1.528/2022, condiția privind veniturile brute din salarii și asimilate salariilor, se consideră îndeplinită după cum urmează:

 1. în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, încheiate potrivit legii, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar. Salariul minim brut pe țară de 3.000 de lei lunar este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună. Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;
 2. în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, încheiate potrivit legii, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 de lei;
 3. în cazul contractelor de internship, încheiate potrivit Legii nr. 176/2018privind internshipul, cu completările ulterioare, facilitățile fiscale se acordă numai dacă indemnizația pentru internship este stabilită proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;
 4. în cazul contractelor de ucenicie, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă salariul de bază lunar, prevăzut în contractul de ucenicie, este stabilit proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;
 5. în situația în care o persoană fizică realizează venituri, în baza mai multor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, cum ar fi contract individual de muncă, contract de mandat, contract de administrare și altele asemenea, încheiate potrivit legii, în aceeași lună, la același angajator, în vederea acordării facilităților fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare raport juridic respectă condiția prevăzută la  60 pct. 5 lit. c) prima teză din Codul fiscal, respectiv dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, în cazul contractului individual de muncă, sau dacă venitul brut lunar realizat este cel puțin egal cu 3.000 de lei, în cazul celorlalte tipuri de contracte. Pentru acordarea facilităților fiscale, veniturile aferente raporturilor juridice care respectă condiția de raportare la 3.000 de lei se cumulează. În acest caz, facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor care cumulate nu depășesc plafonul prevăzut la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal. Pentru partea care depășește acest plafon nu se acordă facilitățile fiscale.

Facilitățile pentru cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, precum contractele de administrare sau mandat, contractele de internship, de ucenicie sau pentru zilieri se vor aplica numai pentru veniturile anului în curs. Aspectele referitoare la restrângerea sferei de aplicare a facilităților fiscale vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.

Noutăți

Meniu